ORASUL BROSTENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 5858 din  10.10.2017


            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.288  din 10.10.2017, a fost convocată şedinţa extraordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 13.10.2017 ora17,00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 29.08.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
 2.-   Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara, din data de 28.09.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
3.-    Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de indata, din data de 29.09.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
4. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare Liceului Tehnologic  „Nicolai Nanu Broșteni a imobilelor –apartamentelor nr.5,6,8 și 9 situate în blocul G.13, str. G.T. Kirileanu, oraș Broșteni, jud. Suceava  unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal Broșteni și laboratoarele pentru desfășurarea activității didactice. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
            5.- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Broșteni în Consiliul  de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolai Nanu” Broșteni, județul Suceava, Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
6. - Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului de  lucrări: Reparatii alei, parcare și cale acces la Gradinita cu Program Prelungit Brosteni din cadrul Liceului Tehnologic “ Nicolai Nanu” din orasul Brosteni, județul Suceava. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii, H.C.L. nr.87/2016, privind aprobarea listei partizilor pe natură de produs pentru anul 2017, constituite pe suprafața de fond forestier administrat de Ocoalele Silvice Broșteni și Crucea, aprobarea completarii si modificarii volumului brut a masei lemnoase, destinația acesteia, aprobarea prețului de pornire a licitației publice pe picior, organizată de ROMSILVA  și aprobarea prețului de vânzare către populație. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.       
8. – Proiect de hotarâre prin care se ia act de către Consiliul Local a orașului Boșteni, județul Suceava urmare a ”Raportului de evaluare nr. 22257/G/II/ 03.07.2017” al Agenției Naționale de Integritate, rămas definitiv, cu privire la conflictul de interese, in care s-a aflat domnul Păușeriu Mircea.
             9. - Proiect de hotarare  privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unei suprafețe de teren, de 77 mp,  care face parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preemțiune. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae .
10. - Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, pentru anul 2017.
11. - Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, pentru anul 2018.
            12 . Discutare diverse si cereri.
            Pentru punctele de pe ordinea de zi 1,4,5,6,7,8,9, documentația, pentru proiectele de hotărâre a fost  transmisă pentru ședința din data de 28.09.2017.
        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         Vă mulțumim.

Primar
Nicolae CHIRIAC


Depunerea documentației pentru proiectele PNDL II

Primăria orașului Broșteni a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene documentația pentru cele 6 proiecte aprobate prin PNDL II ,pentru accesarea fondurilor aprobate.

CLICK PE IMAGINI PENTRU A MĂRI DIMENSIUNEA

Convocare pentru Sedinta Consiliului Local Brosteni din 28 septembrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 5281 din  25.09.2017


            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.257  din 25.09.2017, a fost convocată şedinţa extraordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 28.09.2017 ora 18.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 29.08.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
     2.- Proiect de hotarâre privind rectificarea  bugetului local  al orasului Brosteni , judeţul Suceava pe anul 2017,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
           3. - Proiect de hotarâre privind darea în administrare Liceului Tehnologic  „Nicolai Nanu Broșteni a imobilelor –apartamentelor nr.5,6,8 și 9 situate în blocul G.13, str. G.T. Kirileanu, oraș Broșteni, jud. Suceava  unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal Broșteni și laboratoarele pentru desfășurarea activității didactice. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.

           4.- Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al orașului Broșteni în Consiliul  de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolai Nanu” Broșteni, județul Suceava, Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
5. - Proiect de hotarâre aprobare deviz lucrări  privind aprobarea devizului de  lucrări: Reparatii alei, parcare și cale acces la Gradinita cu Program Prelungit Brosteni din cadrul Liceului Tehnologic “ Nicolai Nanu” din orasul Brosteni, județul Suceava. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
6. - Proiect de hotarâre privind aprobarea completarii, H.C.L. nr.87/2016, privind aprobarea listei partizilor pe natură de produs pentru anul 2017, constituite pe suprafața de fond forestier administrat de Ocoalele Silvice Broșteni și Crucea, aprobarea completarii si modificarii volumului brut a masei lemnoase, destinația acesteia, aprobarea prețului de porinire a licitației publice pe picior, organizată de ROMSILVA  și aprobarea prețului de vânzare către populație. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.    
7. – Proiect de hotarâre prin care se ia act de către Consiliul Local a orașului Boșteni, județul Suceava a ”Raportului de evaluare nr. 22257/G/II/ 03.07.2017” al Agenției Naționale de Integritate, rămas definitiv  cu privire la conflictul de interese, in care s-a aflat domnul Păușeriu Mircea.
  8. - Proiect de hotarare  privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unei suprafețe de teren, de 77 mp,  care face parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preempțiune. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae   
    9 . Discutare diverse si cereri.
        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         Vă mulțumim.
Primar

Nicolae CHIRIAC

Anunt licitatie material lemnos

Orașul Broșteni, Județul Suceava organizează licitație publică pentru vânzarea cantității de 384 mc lemn rotund rășinoase pe data de 20 septembrie 2017,ora 12.00,la sediul Primăriei Broșteni,str. Bistriței nr.89. Tel. 0230 549 940.
Anunțul a fost publicat și în Monitorul de Suceava.

Convocare pentru Sedinta Consiliului Local Brosteni din 29 august 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 4457 din  24.08.2017


            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.225  din 24.08.2017, a fost convocată şedinţa ordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 29.08.2017 ora 17.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara, din data de 27.07.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
2.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de îndata din data de 11.08.2017, a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
3 . –Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Hurjui Alexandru,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
    4.- Proiect de hotarâre privind rectificarea  bugetului local  al orasului Brosteni , judeţul Suceava pe anul 2017,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.

            5. – Proiect de hotărâre  privind privind reorganizarea organigramei şi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului  Broşteni, Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
            6.- Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanaţarea cheltuielilor  secţiunii de functionare(acoperire gol de casa), a ordonatorului terţiar de credite, Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu"  pe anul  2017. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
7. - proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Broșteni. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Broșteni 2014-2020,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Modernizare Alee Prințul Nicolae – Inițiator Chiriac Nicolae.
10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public către S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru realizarea lucrarilor “Reabilitare Rețea J.T. – P.T.A. 1 Holda, oras Brosteni, jud. Suceava”- Inițiator Chiriac Nicolae.

              11. - Proiect de hotarare  privind aprobarea completării  anexei la HCL nr. 54/2013, privind aprobarea  modificării privind  aprobarea completării inventarului bunurilor care apartin  domeniului  privat al orasului Broşteni, judetul Suceava. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae 
  12. - Proiect de hotarare  privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unor suprafețe de teren, care fac parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preempțiune.
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae   

 13. Discutare diverse si cereri.

        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         
Vă mulțumim.

Primar
Nicolae CHIRIAC


Cereri pentru lemne de foc pentru populație


Au început lucrările la stația de epurare.

Prin Ordinul de începere a lucrărilor semnat de primarul orasului Broșteni,Nicolae Chiriac ,începând cu 10 august 2017 au început lucrările de execuție a obiectivului de investiții ” Reabilitare,modernizare și extindere sistem de canalizare cu stație de epurare în oraș Broșteni,județul Suceava”.Valoarea totală estimată a investiției este de 11.323.914 lei, la licitație au fost depuse 24 de oferte. câștigătoare a fost firma TERMAL PROD COM SRL din Constanța, cu o valoare de 7.926.740 lei. Contractul presupune reabilitarea,modernizarea și extinderea sitemului de canalizare cu stație de epurare în orașul Broșteni și cuprinde lucrările pentru rețelele de canalizare cu curgere gravitațională și pompată ,rețele de canalizare cu curgere sub presiune,stații de pompare ape uzate, stație de epurare.In prima fază au inceput lucrările la stația de epurare din Lungeni. Din primăvara anului 2018 se vor începe și lucrările la obiectivul de investiții pentru Aductiune și coloană de apă in orașul Brosteni.