ORASUL BROSTENI

miercuri, 2 decembrie 2015

Anunt concurs ocupare functie publica temporar vacantaPRIMĂRIA ORASULUI  BROSTENI, JUDEŢUL SUCEAVA
anunță:
Primăria Orasului Brosteni, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante: inspector, I,  grad profesional principal, in cadrul Biroul Programe, achizitii publice, resurse umane si administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Broșteni.
Probele stabilite pentru concurs : selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă și interviu.
            Condiții de desfășurare a concursului :
-data până la care se depun dosarele de înscriere : 10. 12. 2015;
-data, ora și locul organizării probei scrise : 15.12. 2015, ora 10,00  si interviul in data de 17.12.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei orasului Brosteni;

Condiții de participare :
Conditii generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 – privind Statutul funcționarilor publici , cu modificările și completările ulterioare:

-          are cetățenia română și domiciliul în România;
-          cunoaște limba română, scris și vorbit;
-          are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
-          are capacitate deplină de exercițiu;
-          are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
-          îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
-          îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
-          nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
-          nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege

Condiţiile  specifice:
-          studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative.

-          Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs conform art.57 din Legea nr.188/1999 (r2):- 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;

-          abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei orasului Brosteni și va conține:
o    formularul de înscriere  conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
o    copia actului de identitate;
o    copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
o    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
o    cazierul judiciar;
o    adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
o    declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
În termen de maximum 24  de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului.
Bibliografia pentru functia publica vacanta, inspector , I, grad profesional principal.
1.      Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.      Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.
4.      Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
5.      Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
6.      Hotărâre nr. 611 din 04/06/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

      Relații suplimentare privind organizarea si desfășurarea concursului se pot obține de la secretarul Orasului Brosteni  la tel. 0230/549786, email: primaria_brosteni@yahoo.com


                            PRIMAR,
                        Chiriac Nicolae

joi, 12 noiembrie 2015

Acte aditionale la Contractele de finantare pentru obiectivele de investiții din orasul Brosteni

Săptamâna aceasta au fost semnate de către Primarul orașului Broșteni, Nicolae Chiriac și reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice o serie de acte adiționale la contractele de finanțare a următoarelor investiții derulate în orașul Brosteni.

Pentru obiectivul de investitii "Alimentare cu apă în satele Holda, Holdița, Cotârgași și Dârmoxa" pentru perioada 2015-2018 se suplimentează valoarea finanțării acordate cu suma de 2.589.415 lei.
Pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de canalizare cu stație de epurare în orașul Broșteni, județul Suceava" s-au primit toți banii pentru finalizarea investiției în perioada 2015-2018 în suma de 10.315.653,59 lei.


Pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa i orasul Brosteni, județul Suceava" s-au primit toți banii pentru finalizarea investiției în perioada 2015-2018 în sumă de 7.776.930 lei.

Prin semnarea acestor acte adiționale Primăria orașului Broșteni a primit finanțări pentru principalele obiective de investitii ce se deruleaza in orasul Brosteni in valoare de 20.681.998,5 lei respectiv 4.647.640,11 Euro pentru perioada 2015-2018.

sâmbătă, 12 septembrie 2015

Act aditional la obiectivul de investitii Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in orasul Brosteni, judetul Suceava

Prin acest Act adițional s-a primit o nouă tranșă de finanțare la acest obiectiv de investitii în valoare de 179.237 lei, valoarea totală a investiției fiind de 7.776.930 lei


CLICK PE IMAGINI PENTRU MARIRE

Act aditional la obiectivul de investitii Reabilitare,modernizare si extindere sistem de canalizare cu statie de epurare in orasul Brosteni,judetul Suceava

Prin acest Act adițional s-a primit o nouă tranșă de finanțare la acest obiectiv de investitii în valoare de 179.185,41 lei, valoarea totală a investiției fiind de 11.115.449 lei


CLICK PE IMAGINI PENTRU MARIRE

Act aditional la obiectivul de investitii Alimentare cu apa in satele Holda,Holdita,Cotargasi si Darmoxa

Prin acest Act adițional s-a primit o nouă tranșă de finanțare la acest obiectiv de investitii în valoare de 1.336.925,58 lei, valoarea totală a investiției fiind de 6.627.562 lei


CLICK PE IMAGINI PENTRU MARIRE

luni, 6 iulie 2015

Construirea remizei PSI

În luna iunie au început lucrarile la remiza P.S.I valoarea estimată din studiul de fezabilitate a fost de 406000 lei fara T.V.A.
     Lucrarile au fost adjudecate prin procedura de achiziție directa cu anunț în Sistemul Electronic de Achiziții Publice la valoarea de 333375 lei fără T.V.A.
 Remiza de pompieri este necesară deoarece pe timp de iarnă putem ține alimentate cu apa cele două autospeciale de pompieri făra pericolul de a îngheța și a putea intrveni în orce moment.
         Remiza este o construcție de 18 m/14 m pentru 2 autospeciale de pompieri si   pentru autogunoieră ,fiind dotată cu canal pentru reparații, vestiar și baie pentru personalul de deservire și birou pentru Inspectoratul de Situatii de Urgență Broșteni
      
In cursul lunii iulie 2015 se va incepe etapa a III-a a pavarii strazilor din cartierul minier.
  Se va finaliza de pavat , cu parcarile aferente, strada G.T.Kirileanu pana la iesirea in DN17 B.marți, 23 iunie 2015

Adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltariii Rurale cu privire la procedura de licitatie pentru inchirierea pasunilor

Urmare a adresei nr.2863/2015, a Primariei orasului Brosteni catre Ministerului Agriculturii si Dezvoltariii Rurale cu privire la modalitattea de desfasurare a licitatiei pentru inchirierea pasunilor, ministerul isi da acordul pentru desfasurarea procedurii de negociere directa, in cazul cand in care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile in cadrul celei de-a doua licitatii.
Anuntul negocierii directe se trimite spre publicare cu cel putin 10 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertei.

CLICK PE IMAGINE

luni, 22 iunie 2015

Contract de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in orasul Brosteni, judetul Suceava"

Contractul de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de alimentare cu apa in orasul Brosteni, judetul Suceava" este in valoare de 105000 lei, suma fiind folosita pentru plata partiala a proiectului de executie.
In acest moment proiectele de alimentare cu apa si canalizare se afla in faza de avizare la Apele Romane, Agentia de protectie a mediului Suceava, Directia de drumuri si poduri Iasi, dupa care proiectele vor fi scoase la licitatie pentru desemnarea executantului.

CLICK PE IMAGINI

Contract de finantare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de canalizare cu statie de epurare in orasul Brosteni"

Contractul de finantare pentru  "Reabilitare, modernizare si extindere sistem de canalizare cu statie de epurare in orasul Brosteni" este in valoare de 104948,41 lei, suma fiind folosita pentru plata partiala a proiectului de executie.

CLIC PE IMAGINI 

Actul aditional pentru finantarea obiectivului de investitii "Alimentare cu apa in satele Holda, Holdita, Cotargasi, Darmoxa"

Prin actul aditional la contractul de finantare a obiectivului de investitii "Alimentare cu apa in satele Holda, Holdita, Cotargasi, Darmoxa" Primaria orasului Brosteni va face lucrari in valoare de 266072,58 lei pentru alimentarea cu apa in satele Cotargasi si Darmoxa.

 
CLICK PE IMAGINI 

marți, 26 mai 2015

PRIMARIA A INCEPUT CAMPANIA DE REPARATII DRUMURI SI PODURI

Din bugetul aprobat pentru anul 2015 Primăria orasului Brosteni începand cu data de 19.05.2015 au început lucrările de reparații drumuri comunale. Pană astăzi s-au reparat drumurile din Frasinul de sus , Frasinul de jos,Pietroasa,Cotârgasi  Panaiteni si spre Mănăstirea Peștele,Haleasa , Holda, Holdița Si Căboaia. In continuare pentru perioada 2015 – 2020 ne propunem modernizarea a 8 Km de drum din satele Holda,Holdita,Haleasa,Cotârgasi  si Frasin, in buget avem banii pentru studiul de fezabilitate pe care il vom depune pentru finantare pentru asfaltarea acestor drumuri.
        Ieri am terminat de repararat strada Neagra unde cu utilajele de la S.C. GRAND LIO S.R.L. am refăcut profilul drumului iar cu utilajele Primăriei Orasului Brosteni vom reface toate sanțurile astfel încât apa să nu mai stea pe drum si să-l deterioreze. Incepand de astăzi vom plomba portiunea de drum asfaltat de pe strada Neagra,podul din Haleasa si podul din Frasin iar podul din Brosteni spre stradaNeagra va fi reparat turnîndu-se covor de asfalt si in acelasi timp se vor reface si trotuarele. . Pentru strada Neagra avem depus proiect la Ministerul Dezvoltarii Rurale si Administratiei Publice pentru 4,66 Km de drum pentru care anul acesta sperăm sa primim finantarea.