ORASUL BROSTENI

luni, 6 aprilie 2015

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice vacanteANUNT

Primaria Orasului Brosteni, jud. Suceava, având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 188/1999 republicată (r 2) şi ale art. 22 alin. (1) din HG nr. 611/2008, cu modificările si completarile ulterioare, organizeaza concurs  de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcții  publice vacante:
- inspector, I, grad profesional asistent, din Biroul Programe, achizitii publice, resurse umane si administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Broșteni.
- inspector, I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Finaciar Contabil, taxe si impozite locale din aparatul de specialitate al Primarului Orasului Brosteni
-Probele stabilite pentru concurs : selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă și interviu.
- Data limita de depunere a dosarelor pentru inscrierea la concurs: 24.04.2015
Concursul de recrutare  va fi organizat  în data de 05.05.2015, orele 10.00, proba scrisă şi în data de 7 mai 2015, orele 10.00, interviul, la sediul Primariei orasului Brosteni, jud. Suceava
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primariei orasului Brosteni, strada Bistritei, nr.89, oras Brosteni, jud. Suceava. Dosarele vor contine în mod obligatoriu:
  • formularul de înscriere conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
o    copia actului de identitate;
o    copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
o    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
o    cazierul judiciar;
o    adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
o    declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarant admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului.
-condiţiile generale, prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r 2):
1.      are cetățenia română și domiciliul în România;
2.      cunoaște limba română, scris și vorbit;
3.      are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4.      are capacitate deplină de exercițiu;
5.      are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6.      îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7.      îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8.      nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9.      nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10.  nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

-condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice pentru postul de inspector I, principal și studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative  pentru postul de inspector , I, grad profesional asistent.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, potrivit art. 57 din Legea nr. 188/1999 (r 2):
-      minimum 1 an pentru functia publica de - inspector , I, grad profesional asistent
-       minim 5 ani pentru functia publica de inspector I, principal;
  • abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.Bibliografia pentru functia publica vacanta, inspector , I, grad profesional asistent:
1.      Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.      Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.
4.      Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
5.      Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
6.      Legea nr. 53 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7.      Hotărâre nr. 611 din 04/06/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Bibliografia pentru functia publica vacanta de inspector , I, grad profesional principal;
1.      Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.
3.      Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.      Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
5.      Legea nr.82/1991 a contabilităţii (r4), cu modificările şi completările ulterioare;
6.      Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1792/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
7.      Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
8.      Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

Primar,
Chiriac Nicolae