ORASUL BROSTENI

miercuri, 2 decembrie 2015

Anunt concurs ocupare functie publica temporar vacantaPRIMĂRIA ORASULUI  BROSTENI, JUDEŢUL SUCEAVA
anunță:
Primăria Orasului Brosteni, județul Suceava, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante: inspector, I,  grad profesional principal, in cadrul Biroul Programe, achizitii publice, resurse umane si administrativ, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Broșteni.
Probele stabilite pentru concurs : selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă și interviu.
            Condiții de desfășurare a concursului :
-data până la care se depun dosarele de înscriere : 10. 12. 2015;
-data, ora și locul organizării probei scrise : 15.12. 2015, ora 10,00  si interviul in data de 17.12.2015, ora 10.00 la sediul Primăriei orasului Brosteni;

Condiții de participare :
Conditii generale prevăzute de art. 54 din Legea 188/1999 – privind Statutul funcționarilor publici , cu modificările și completările ulterioare:

-          are cetățenia română și domiciliul în România;
-          cunoaște limba română, scris și vorbit;
-          are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
-          are capacitate deplină de exercițiu;
-          are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
-          îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
-          îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
-          nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
-          nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege

Condiţiile  specifice:
-          studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative.

-          Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs conform art.57 din Legea nr.188/1999 (r2):- 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional principal;

-          abilități, calități, aptitudini necesare: inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la munca în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Primăriei orasului Brosteni și va conține:
o    formularul de înscriere  conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
o    copia actului de identitate;
o    copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
o    copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
o    cazierul judiciar;
o    adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
o    declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.
Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
În termen de maximum 24  de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul autorității ori instituției publice organizatoare a concursului. Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante din categoria celor prevăzute anterior, pentru desfășurarea concursului.
Bibliografia pentru functia publica vacanta, inspector , I, grad profesional principal.
1.      Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.      Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.
3.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.
4.      Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
5.      Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
6.      Hotărâre nr. 611 din 04/06/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

      Relații suplimentare privind organizarea si desfășurarea concursului se pot obține de la secretarul Orasului Brosteni  la tel. 0230/549786, email: primaria_brosteni@yahoo.com


                            PRIMAR,
                        Chiriac Nicolae