ORASUL BROSTENI

joi, 27 aprilie 2017

Convocare pentru Ședința Consiliului Local Broșteni din 30 aprilie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 2402 din  24.04.2017

            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.125 din  24.04.2017, a fost convocată şedinţa ordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 30.04.2017 ora 14.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara, din data de 23.03.2017 a Consiliul Local Broșteni.
                        Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
2.- Proiect de hotarâre privind aprobarea,  Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2017, pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
       Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
3. - Proiect de hotarâre privind aprobarea listei partizilor, constituite pe vegetația din afara fondului forestier ( pășuni împădurite) pentru anul 2017, aprobarea volumului brut al masei lemnoase și destinația acesteia și aprobarea prețului de vânzare la persoane fizice și instituții publice.    
 Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
4. – Proiect de hotarâre privind aprobarea de fonduri pentru participarea membrilor Asociației Culturale ”Muntenii Broștenilor” la activități cultural-artistice in anul 2017
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
5. - Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în cartea funciară nr.31228 Brosteni, nr.topo 31228, teren extravilan situat în satul Cotârgași,  orașul Broșteni, județul Suceava.
       Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
6.- Dezbaterea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava. Inițiat de  Consilieri Locali:  Hlihor Marcel, Baroiu Constantin, Bîrsan Ion, Borşan Florin, Cerbu Angela.
7. Informarea primarului orașului Broșteni, privind dosarele nr.913/P/2013 și dosarul 714/P/2016.
8. –   Discutare  Cereri.
        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         
Vă mulțumim.

Primar

Nicolae CHIRIAC