ORASUL BROSTENI

luni, 28 august 2017

Convocare pentru Sedinta Consiliului Local Brosteni din 29 august 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 4457 din  24.08.2017


            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.225  din 24.08.2017, a fost convocată şedinţa ordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 29.08.2017 ora 17.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara, din data de 27.07.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
2.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de îndata din data de 11.08.2017, a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
3 . –Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Hurjui Alexandru,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae
    4.- Proiect de hotarâre privind rectificarea  bugetului local  al orasului Brosteni , judeţul Suceava pe anul 2017,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.

            5. – Proiect de hotărâre  privind privind reorganizarea organigramei şi a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului  Broşteni, Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
            6.- Proiect de hotărâre privind privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanaţarea cheltuielilor  secţiunii de functionare(acoperire gol de casa), a ordonatorului terţiar de credite, Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu"  pe anul  2017. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
7. - proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Broșteni. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
8. - Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a orașului Broșteni 2014-2020,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
9. - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții Modernizare Alee Prințul Nicolae – Inițiator Chiriac Nicolae.
10.- Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public către S.C. DELGAZ GRID S.A. pentru realizarea lucrarilor “Reabilitare Rețea J.T. – P.T.A. 1 Holda, oras Brosteni, jud. Suceava”- Inițiator Chiriac Nicolae.

              11. - Proiect de hotarare  privind aprobarea completării  anexei la HCL nr. 54/2013, privind aprobarea  modificării privind  aprobarea completării inventarului bunurilor care apartin  domeniului  privat al orasului Broşteni, judetul Suceava. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae 
  12. - Proiect de hotarare  privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unor suprafețe de teren, care fac parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preempțiune.
Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae   

 13. Discutare diverse si cereri.

        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         
Vă mulțumim.

Primar
Nicolae CHIRIAC