ORASUL BROSTENI

marți, 26 septembrie 2017

Convocare pentru Sedinta Consiliului Local Brosteni din 28 septembrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 5281 din  25.09.2017


            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.257  din 25.09.2017, a fost convocată şedinţa extraordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 28.09.2017 ora 18.00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 29.08.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
     2.- Proiect de hotarâre privind rectificarea  bugetului local  al orasului Brosteni , judeţul Suceava pe anul 2017,  Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
           3. - Proiect de hotarâre privind darea în administrare Liceului Tehnologic  „Nicolai Nanu Broșteni a imobilelor –apartamentelor nr.5,6,8 și 9 situate în blocul G.13, str. G.T. Kirileanu, oraș Broșteni, jud. Suceava  unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal Broșteni și laboratoarele pentru desfășurarea activității didactice. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.

           4.- Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al orașului Broșteni în Consiliul  de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolai Nanu” Broșteni, județul Suceava, Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
5. - Proiect de hotarâre aprobare deviz lucrări  privind aprobarea devizului de  lucrări: Reparatii alei, parcare și cale acces la Gradinita cu Program Prelungit Brosteni din cadrul Liceului Tehnologic “ Nicolai Nanu” din orasul Brosteni, județul Suceava. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
6. - Proiect de hotarâre privind aprobarea completarii, H.C.L. nr.87/2016, privind aprobarea listei partizilor pe natură de produs pentru anul 2017, constituite pe suprafața de fond forestier administrat de Ocoalele Silvice Broșteni și Crucea, aprobarea completarii si modificarii volumului brut a masei lemnoase, destinația acesteia, aprobarea prețului de porinire a licitației publice pe picior, organizată de ROMSILVA  și aprobarea prețului de vânzare către populație. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.    
7. – Proiect de hotarâre prin care se ia act de către Consiliul Local a orașului Boșteni, județul Suceava a ”Raportului de evaluare nr. 22257/G/II/ 03.07.2017” al Agenției Naționale de Integritate, rămas definitiv  cu privire la conflictul de interese, in care s-a aflat domnul Păușeriu Mircea.
  8. - Proiect de hotarare  privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unei suprafețe de teren, de 77 mp,  care face parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preempțiune. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae   
    9 . Discutare diverse si cereri.
        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         Vă mulțumim.
Primar

Nicolae CHIRIAC