ORASUL BROSTENI

miercuri, 11 octombrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL BROŞTENI
 PRIMĂRIA
Nr. 5858 din  10.10.2017


            Vă facem cunoscut că prin dispoziţia primarului  nr.288  din 10.10.2017, a fost convocată şedinţa extraordinară a  Consiliului Local al oraşului Broşteni, judeţul Suceava, în ziua de 13.10.2017 ora17,00, la sediul Primăriei orașului Broșteni, județul Suceava, cu următoarea ordine de zi:
ORDINE DE ZI:
1.- Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinara, din data de 29.08.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
 2.-   Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinara, din data de 28.09.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
3.-    Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de indata, din data de 29.09.2017 a Consiliul Local Broșteni. Iniţiator: secretar Tudosia Lucian
4. - Proiect de hotărâre privind darea în administrare Liceului Tehnologic  „Nicolai Nanu Broșteni a imobilelor –apartamentelor nr.5,6,8 și 9 situate în blocul G.13, str. G.T. Kirileanu, oraș Broșteni, jud. Suceava  unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal Broșteni și laboratoarele pentru desfășurarea activității didactice. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
            5.- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Broșteni în Consiliul  de Administraţie al Liceului Tehnologic “Nicolai Nanu” Broșteni, județul Suceava, Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
6. - Proiect de hotarâre privind aprobarea devizului de  lucrări: Reparatii alei, parcare și cale acces la Gradinita cu Program Prelungit Brosteni din cadrul Liceului Tehnologic “ Nicolai Nanu” din orasul Brosteni, județul Suceava. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.
7. - Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii, H.C.L. nr.87/2016, privind aprobarea listei partizilor pe natură de produs pentru anul 2017, constituite pe suprafața de fond forestier administrat de Ocoalele Silvice Broșteni și Crucea, aprobarea completarii si modificarii volumului brut a masei lemnoase, destinația acesteia, aprobarea prețului de pornire a licitației publice pe picior, organizată de ROMSILVA  și aprobarea prețului de vânzare către populație. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae.       
8. – Proiect de hotarâre prin care se ia act de către Consiliul Local a orașului Boșteni, județul Suceava urmare a ”Raportului de evaluare nr. 22257/G/II/ 03.07.2017” al Agenției Naționale de Integritate, rămas definitiv, cu privire la conflictul de interese, in care s-a aflat domnul Păușeriu Mircea.
             9. - Proiect de hotarare  privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unei suprafețe de teren, de 77 mp,  care face parte din domeniul privat al  orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preemțiune. Iniţiator: primar, Chiriac Nicolae .
10. - Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, pentru anul 2017.
11. - Proiect de hotarare  privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Broșteni, județul Suceava, pentru anul 2018.
            12 . Discutare diverse si cereri.
            Pentru punctele de pe ordinea de zi 1,4,5,6,7,8,9, documentația, pentru proiectele de hotărâre a fost  transmisă pentru ședința din data de 28.09.2017.
        În caz de neprezentare vă rugăm anunțați.
         Vă mulțumim.

Primar
Nicolae CHIRIAC